Żydzi i chrześcijanie

Czy istnieje odpowiedzialność Kościoła za Naród Żydowski?

Posłuchaj

  Materiały nagrane podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego Dzięgielów 2009 – cz 1
  Materiały nagrane podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego Dzięgielów 2009 – cz 2
  Materiały nagrane podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego Dzięgielów 2009 – cz 3

Przeczytaj

W Objawieniu św. Jana Kościół przyrównany jest do siedmioramiennego świecznika. Opisy tego świecznika możemy również znaleźć w Torze i w księgach prorockich. Świecznik, symbol światła wskazuje, że Kościół powinien być światłem dla świata. Siedmioramienny świecznik to menora. Ten świecznik bardzo dobrze jest znany w religii i kulturze żydowskiej. Kościół w Objawieniu św. Jana przyrównany jest właśnie do takiego świecznika. Odpowiedzialnością Kościoła jest być światłem dla świata w tym również dla Narodu Żydowskiego. Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie: czy istnieje odpowiedzialność Kościoła za Naród Żydowski popatrzymy na kluczowe pojęcia występujące w Biblii związane z tym tematem. Aby lepiej zapamiętać te pojęcia, będzie ich siedem, tyle ile lamp (świeczek) jest w menorze:

 • Błogosławcie mój lud (Rdz 12:3).
 • Pocieszajcie mój lud (Iz 40:1-2).
 • Troszczcie się o mój lud (Rz 15:25-27).
 • Módlcie się o mój lud (Ps 122:6 oraz Iz 62:6-7).
 • Identyfikujcie się z moim ludem (Rz 11:16-18).
 • Pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa (Rz 11:11).
 • Ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi (Rz 1:16; Iz 40:2; Iz 52:7).

W Bożym planie Naród Żydowski i Kościół uzupełniają się, jeden drugiego potrzebują, jeden bez drugiego nie osiągnie celu. W Liście do Hebrajczyków 11:39-40 zostały zapisane takie słowa: A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. W Liście św. Pawła do Galacjan 3:9 myśl ta przedstawiana jest następująco: Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.

Czy istnieje zatem odpowiedzialność Kościoła za Naród Żydowski?
Światło menory – Kościół porównany do menory.

Biblia daje wyraźne wskazówki wszystkim Narodom, w szczególności Chrześcijanom jak należy odnosić się do Narodu Izraelskiego. Jeżeli te wskazówki są respektowane i realizowane, to Bóg błogosławi obie strony – tego, który daje i tego, który otrzymuje. Jeżeli te wskazówki, które Bóg zawarł w swoim Słowie dla nas chrześcijan są respektowane, to Bóg błogosławi nas i Żydów, albo Żydów i nas. W większości przypadków wskazówki te przedstawione są w formie rozkazującej, dlatego należy je odczytywać jako przykazania. Jeżeli chcemy wypełniać wolę Boga i mieć błogosławieństwo dla siebie i swego narodu, wypełniajmy Słowa Boga, traktując je jako przykazania.

W Objawieniu św. Jana 1:9-13 czytamy takie słowa: Ja, Jan, brat wasz … W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Rozdział pierwszy cytowanej księgi kończy się słowami: Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów (Objawienie św. Jana 1:20).

W Objawieniu św. Jana Kościół jest porównany do świecznika. Kiedy czytamy o tym świeczniku, to możemy stwierdzić, że chodzi o konkretny świecznik, świecznik siedmioramienny, czyli menorę. Po raz pierwszy w Biblii o siedmioramiennym świeczniku czytamy w II Księdze Mojżeszowej 25,1-40. Na górze Synaj Bóg dał Mojżeszowi dokładne wskazówki dotyczące budowy Namiotu Zgromadzenia i jego wyposażenia. Jedną z tych wskazówek jest szczegółowy opis siedmioramiennego świecznika i cel umieszczenie go w Namiocie Zgromadzenia. Świecznik miał być wykuty ze złota, a na nim umieszczone siedem lamp. Do lamp miał być nalewany olej i świecznik miał nieprzerwalnie oświetlać Przybytek.

Do czego służy świecznik?

Sam świecznik nie świeci, on podtrzymuje światło. Dla mnie przede wszystkim światłem jest Mesjasz – Chrystus. On o sobie powiedział, że Ja jestem światłem, a Kościół w Objawieniu św. Jana porównany jest do świecznika. Kościół czyli ja i ty, powinien być światłem. To znaczy, że Kościół czyli ja i ty, mamy być światłem dla całego świata, dla wszystkich Narodów. Często jednak trudno jest nam myśleć o całym świecie, żyjemy w konkretnym miejscu i mamy określone odpowiedzialności. W naszej codzienności może to po prostu znaczyć bycie światłem dla żony, dla męża, dla dzieci, dla sąsiadów, dla współpracowników, i dla pracodawcy.

Musimy jednak pamiętać o tym, że Kościół porównany jest do konkretnego siedmioramiennego świecznika, do menory, która bardzo dobrze znana jest przede wszystkim w żydowskiej religii i kulturze.

W Księdze Zachariasza 4:1-6 czytamy kolejny raz o siedmioramiennym świeczniku: Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, I zapytał mnie: Co widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie! Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Opis z Księgi Zachariasza, to opis dzisiejszego herbu Izraela, siedmioramienny świecznik – menora, a po obu stronach jego dwie gałązki oliwne. W herbie również umieszczony jest szczególny napis Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.

Jak już wcześniej stwierdziłam Kościół porównany jest do świecznika, do świecznika siedmioramiennego, menory umieszczonej w herbie Izraela. Z kart Biblii wiemy, że Kościół powinien być światłem. Czy w takim razie choć trochę Kościół nie powinien być światłem również dla Izraela? Czy wszystkie te przytoczone cytaty Słowa naszego Boga nie zachęcają nas do tego, albo nie obligują nas do tego, aby choć trochę być światłem dla Izraela, dla Narodu o którym Bóg mówi – mój lud?

Można to wszystko potraktować jako jakąś, być może kolejną informację choć uważam, że każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie, czy chcę być częścią Kościoła, który bierze na siebie odpowiedzialność za ten Naród? Wielu wierzących ludzi, a też nawet całe kongregacje zatraciło w swojej misji bycie światłem dla Narodu Izraelskiego. Ograniczyli swoją działalność i nakierowali ją wyłącznie na samych siebie. Jeżeli jesteśmy tylko nakierowani na samych siebie, to przeważnie tak jest, że skupieni na sobie oddalamy się od Boga. Oddalamy się od wszystkich, a przede wszystkim traciliśmy kontakt z Narodem Przymierza. Siedmioramienny świecznik zainspirował mnie i odnalazłem w Słowie Bożym siedem sposobów w jaki ja mogę wyrażać moją odpowiedzialność za naród żydowski. Każda kolejna odpowiedzialność przypomina mi kolejną świeczkę umieszczoną w menorze.

 •   Pierwsza świeczka – Błogosławcie mój lud.
 •   Druga świeczka – Pocieszajcie Mój lud.
 •   Trzecia świeczka – Troszczcie się o Boży Naród.
 • Czwarta świeczka – W przygotowaniu
 • Piąta świeczka – W przygotowaniu
 • Szósta świeczka – W przygotowaniu
 • Siódma świeczka – W przygotowaniu


Czy istnieje odpowiedzialność Kościoła za Naród Żydowski? Opracowano na podstawie wykładów pastora Kazimierza Barczuka – „Centrum szkoleniowe En Christo”
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Comments are closed.